Hydros PLUS

Co Vám nabízíme?

Bezvýkopovou technologii výměny potrubí, která spočívá:

 • v úplném odstranění starého potrubí (litina, ocel, azbestocement) DN 80 - 300
 • v úplném odstranění starého potrubí a jeho současném nahrazení potrubím novým
 • zvětšení jmenovité světlosti nového potrubí až o dva stupně (např. z DN 80 na DN 150)

Bezplatné posouzení již dokončených projektů z hlediska možnosti využití metody hydros® PLUS
Bezplatný poradenský servis související s praktickým využitím metody hydros® PLUS
Bezplatné posouzení lokality z hlediska možného využití metody hydros® PLUS

hydros PLUS

Kde se bez metody hydros® PLUS neobejdete

 • v městských aglomeracích a v lokalitách, kde je nutno zachovat dopravní provoz v průběhu rekonstrukčních prací
 • ve městech s koncentrací historicky cenných stavebních objektů
 • při rekonstrukcích potrubí v místech se značnou hustotou souběžných podzemních vedení
 • v místech, kde potrubí podchází:
  • kolejiště městské, železniční a vnitropodnikové dopravy
  • dálnice, silnice, ulice a jejich křižovatky
  • vodní toky
 • pozemky s omezením možnosti vstupu
 • v parcích a všude tam, kde hrozí poškození kořenových systémů stromů
 • v průmyslových, zemědělských a zdravotnických areálech
 • všude tam, kde potřebujete zcela odstranit staré potrubí bez náhrady

Jaké potrubí umíme vyměnit

 • o jmenovité světlosti 80 - 300 mm
 • z jakéhokoliv dříve používaného materiálu (litina, ocel, azbestocement) jakýmkoliv způsobem spojovaným (hrdlové, přírubové, svařované spoje apod.)
 • v neomezené délce po úsecích dlouhých až 200 m

Jaké podmínky musí být u vyměňovaného potrubí splněny

 • přímé úseky bez náhlých vertikálních a horizontálních směrových změn
 • průchodnost potrubí pro zavedení tažných tyčí vč. spojek, jejichž průměr činí 70 mm (u zarostlého potrubí průchodnost obnovíme)

Kdy lze způsob výměny potrubí metodou hydros® PLUS navrhnout

 • v kterékoliv fázi předprojektové a projektové přípravy stavby
 • v průběhu přípravy stavby
 • v průběhu realizace stavby
 • vždy, kdy to vyžadují provozní potřeby

Jaké zemní práce jsou s výměnou potrubí spojeny

 • vyhloubení strojní jámy pro hydraulické zařízení hydros® PLUS o půdorysných rozměrech 350 až 400 cm x 150 cm a hloubce rovnající se kótě osy potrubí + 70 cm
 • vyhloubení jámy pro vkládání nových trub o půdorysných rozměrech do 700 cm x 100 cm a hloubce rovnající se kótě osy potrubí + 20 cm
 • vyhloubení jam o půdorysných rozměrech 100 až 150 cm x 100 cm a hloubce rovnající se kótě osy potrubí + 30 cm v místech armatur, přípojek nebo odboček, kde dojde k jejich přepojení na nové potrubí zemní práce spojené s uvedením místa výměny potrubí do stavu navrženého projektem

Provozem hydraulického tažného stroje hydros® PLUS při výměnách potrubí nebyly zaznamenány žádné nepříznivé vlivy způsobené sedáním nebo klesáním zeminy. Těmto zjištěním odpovídá i odborný posudek vypracovaný Inženýrskou kanceláří pro zakládání staveb a mechaniku zemin v Berlíně, který Vám na požádání rádi poskytneme.

Rozsah zemních prací je o 80 % menší nežli při využití klasické technologie (otevřený výkop).

Doporučované trubní materiály

Trouby hrdlové, tlakové, z tvárné litiny s vnitřní cementací nebo polyuretanovou vystýlkou nebo
Trouby hrdlové, tlakové, z tvárné litiny s vnitřní cementací nebo s polyuretanovou vystýlkou se zajištěním hrdel proti osovému posunu

Výrobci

 • Saint-Gobain, Francie
 • Buderus Guss, SRN
 • Von Roll, Švýcarsko

Trouby z polyetylenu, typ PE 100 s vnější ochrannou vrstvou z polypropylenu (spojování svařováním nebo elektrospojkami)

Výrobci

 • UPONOR, Ltd., Anglie
 • EG PLAST, SRN

Trouby z polyetylenu

(spojování svařováním nebo elektrospojkami v případě, kdy jsou vhodné podle technických podmínek jejich výrobců k zatahování metodou hydros® PLUS v exponovaných lokalitách

Trouby ocelové hrdlové i svařované

U všech používaných trub, armatur a tvarovek je od dodavatelů vyžadováno „Ujištění o vydání prohlášení o shodě“ podle ustanovení § 13, odst. 5, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a technické podmínky jejich výrobců ve smyslu TNV 75 5402 („Výstavba vodovodního potrubí“).

Základní cenové údaje

Pro značnou rozmanitost podmínek, za nichž k výměně potrubí dochází, tj. druh materiálu, jeho stáří, různé průměry, kvalita, průchodnost, počet armatur a vodovodních přípojek na řadu, nedostatek informací o vodovodní síti, rozdílnost ekologických nároků a geologických vlivů na stavební práce, se definitivní cena stanoví individuálně.
Rozhodující pro stanovení ceny je celkový rozsah zakázky, délky jednotlivých tažených úseků, průměr a materiál potrubí apod.

Pro potřeby investorů, provozovatelů a projektantů k předběžnému stanovení nákladů lze uvažovat o následujících cenách:

 • Odstranění potrubí starého a jeho současné nahrazení potrubím novým metodou hydros® PLUS: cena od 1 600,- Kč/m
 • Odstranění potrubí starého bez jeho nahrazení potrubím novým metodou hydros® PLUS (bez ohledu na druh materiálu a jmenovitou světlost potrubí): od 1 200,- Kč až 1 800,- Kč/m
 • Zatažení nového potrubí (PE-100, UPONOR-ProFuse, EG PLAST-SLM) do potrubí starého – relining (bez ohledu na druh materiálu a jmenovitou světlost starého potrubí): od ca 800,- Kč/m
   

V cenách jsou obsaženy náklady spojené s:

 • výřezem částí starého potrubí ve strojní i trubní jámě
 • kompletní výměnou potrubí
 • staveništní dopravou
 • zřízení pažení strojní jámy

V cenách nejsou obsaženy náklady spojené s:

 • dodávkou trub, armatur, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu
 • náhradním zásobováním pitnou vodou
 • zřízením strojní a trubní jámy a šachet kolem stávajících armatur
 • obnovením průchodnosti potrubí pro zavedení tažných tyčí v nezbytném rozsahu
 • tlakovými zkouškami vodovodního potrubí
 • osazením armatur a odboček
 • napojením vodovodních přípojek

Při rekonstrukci vodovodního potrubí metodou hydros® PLUS nejsou náklady na výměnu potrubí ve srovnání s klasickou technologií (otevřeným výkopem) vyšší. Lze očekávat dosažení úspor provozních nákladů, nebo nákladů spojených s úhradou správních poplatků, nebo za pronájmy pozemků, využívaných při obvyklých stavbách.

Dodávka el. energie pro potřebu stavby

Zařízení hydros® PLUS nevyžaduje pro vlastní činnost žádné vnější zdroje energie. V případě potřeby má provozovatel zařízení hydros® PLUS vlastní zdroje el. energie nezatěžující životní prostředí.

Vliv na životní prostředí

Metoda hydros® PLUS šetří životní prostředí tím, že:

 • nepoškozuje přírodu, nenarušuje kořenové systémy stromů
 • neohrožuje okolí stavby vibracemi
 • neohrožuje statiku budov, zejména historických objektů
 • nezanechává v zemi staré potrubí ani jeho části
 • neobtěžuje okolí hlukem (imisní hodnoty ve vzdálenosti 7 m od zařízení nepřekračují 54,5 dB)
 • nenarušuje plynulost dopravy

Pracovní postup výměny vodovodního potrubí

Přípravné práce:

 • zařízení staveniště
 • vyhloubení a zapažení strojní a trubní jámy a šachet na starém potrubí (kolem armatur a v místech domovních přípojek)
 • zajištění rozvodů pro náhradní zásobování pitnou vodou
 • vyříznutí starého potrubí ve strojní a trubní jámě a demontáž armatur v šachtách na starém potrubí
 • instalace hydraulického tažného zařízení do strojní jámy
 • podle potřeby mechanické vyčištění stávajícího potrubí
 • zasunutí tažných tyčí do starého potrubí

Vlastní výměna potrubí:

 • vytažení starého a současné zatažení nového potrubí
 • destrukce starého potrubí a jeho likvidace

Tlaková zkouška, propláchnutí a desinfekce nového potrubí

Uvedení nového potrubí do provozu:

 • propojení na stávající potrubí
 • montáž armatur a přepojení domovních přípojek na nové potrubí
 • obnovení dodávky vody
 • dokončení zemních prací
 • úpravy terénu a komunikací

Marketingová orientace společnosti

Metodou hydros® PLUS se chceme podílet spolu s vlastníky a provozovateli podzemních trubních sítí, především vodovodů, na řešení problémů spojených s jejich rekonstrukcemi a opravami.

Orientujeme se především na spolupráci s:

 • vodohospodářskými provozovatelskými organizacemi
 • projektanty
 • vodohospodářskými stavebními organizacemi
 • provozovateli podzemních trubních sítí v průmyslových a zemědělských areálech a v areálech zdravotnických a ostatních služeb

Usilujeme o to, aby práce při rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí bezvýkopovými technologiemi – tedy i metodou hydros® PLUS – byly vykonávány v nejvyšší možné jakosti, zejména v mimořádně exponovaných lokalitách, pro které jsou bezvýkopové technologie určeny. Používáním kvalitních trub, armatur, spojovacích materiálů a těsnění, spolu s respektováním technických a právních norem, dosahujeme u námi dokončených stavebních děl vysoké provozní spolehlivosti.

Naše společnost garantuje kvalitu své práce podle ČSN ISO 9001.
Našim výše uvedeným partnerům rádi pomůžeme při zavádění technologie hydros® PLUS do praxe. Požádejte nás o návštěvu při níž dohodneme způsob a podrobnosti spolupráce.

eStudio