Hydros LEAD

Co Vám nabízíme?

Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros® LEAD, která spočívá:

 • ve vytažení staré olověné domovní přípojky až do průměru 40 mm a délkách až 25 m
 • ve zvětšení jmenovité světlosti domovních přípojek s pomocí rozšiřovacího kužele až na DN 150 mm
 • v podstatném zkrácení celkové doby rekonstrukce přípojky

Bezplatné posouzení již dokončených projektů z hlediska možnosti využití metody hydros® LEAD
Bezplatný poradenský servis související s praktickým využitím metody hydros® LEAD
Bezplatné posouzení lokality z hlediska možného využití metody hydros® LEAD 

Hydros LEAD

Kde se bez metody hydros® LEAD neobejdete

 • v městských aglomeracích a v lokalitách, kde je nutno zachovat dopravní provoz v průběhu rekonstrukčních prací
 • ve městech s koncentrací historicky cenných stavebních objektů
 • při rekonstrukcích přípojek v místech se značnou hustotou souběžných nebo křižujících podzemních vedení
 • v místech, kde potrubí vertikálně i horizontálně mírně mění směr
 • v parcích a všude tam, kde hrozí poškození kořenových systémů stromů
 • v průmyslových, zemědělských a zdravotnických areálech
 • všude tam, kde potřebujete zcela odstranit staré potrubí

Jaké potrubí umíme vyměnit

 • olověné potrubí DN 25 (3/4") až DN 40 (5/4") v délkách až 25 m

Jaké podmínky musí být u vyměňovaného potrubí splněny

 • přímé úseky bez náhlých vertikálních a horizontálních směrových změn
 • průchodnost potrubí pro zavedení tažného lanka, jehož průměr činí min. 20 mm

Kdy lze způsob výměny potrubí metodou hydros® LEAD navrhnout

 • v kterékoliv fázi předprojektové a projektové přípravy stavby
 • v průběhu přípravy stavby
 • v průběhu realizace stavby
 • vždy, kdy to vyžadují provozní potřeby

Jaké zemní práce jsou s výměnou potrubí spojeny

 • vyhloubení montážní jámy o půdorysných rozměrech 100x100 cm a hloubce rovnající se kótě dna potrubí +10 cm v místě napojení přípojky na vodovodní řad
 • zemní práce spojené s uvedením místa výměny potrubí do stavu navrženého projektem
 • uvolnění průchodu staré přípojky obvodovým zdivem

Doporučované trubní materiály

Trubky z rPE nebo lPE uložené do chráničky nebo přímo do země (možno použít potrubí PE s vnějším ochranným pláštěm z PP).

U všech používaných trub, armatur a tvarovek je od dodavatelů vyžadováno „Ujištění o vydání prohlášení o shodě“ podle ustanovení § 13, odst. 5, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a technické podmínky jejich výrobců ve smyslu TNV 75 5402 („Výstavba vodovodního potrubí“).

Základní cenové údaje

Pro značnou rozmanitost podmínek, za nichž k výměně potrubí dochází, tj. druh materiálu, jeho stáří, různé průměry, kvalita, průchodnost, počet armatur a vodovodních přípojek na řadu, nedostatek informací o vodovodní síti, rozdílnost ekologických nároků a geologických vlivů na stavební práce, se definitivní cena stanoví individuálně.

Pro potřeby investorů, provozovatelů a projektantů k předběžnému stanovení nákladů lze uvažovat o následujících cenách: 700,- až 1 200,- Kč/m

V cenách nejsou obsaženy náklady spojené s:

 • dodávkou trub, armatur, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu
 • náhradním zásobováním pitnou vodou
 • zřízením montážních jam
 • tlakovými zkouškami vodovodního potrubí

Při rekonstrukci vodovodního potrubí metodou hydros® LEAD nejsou náklady na výměnu potrubí ve srovnání s otevřeným výkopem vyšší.

Dodávka el. energie pro potřebu stavby

Zařízení hydros® LEAD nevyžaduje pro vlastní činnost žádné vnější zdroje energie.

Vliv na životní prostředí

Metoda hydros® LEAD šetří životní prostředí tím, že:

 • nepoškozuje přírodu, nenarušuje kořenové systémy stromů
 • neohrožuje statiku budov, zejména historických objektů
 • nezanechává v zemi staré potrubí ani jeho části

Pracovní postup výměny vodovodního potrubí

Přípravné práce:

 • zařízení staveniště
 • vyhloubení a zapažení pracovních jam v místech domovních přípojek
 • instalace hydraulického tažného zařízení do pracovní jámy nebo do sklepa, vodoměrné šachty a pod.
 • zasunutí tažného lanka do starého potrubí

Vlastní výměna potrubí:

 • vytažení starého a současné zatažení nového potrubí
 • likvidace starého potrubí z olova

Uvedení nového potrubí do provozu:

 • připojení domovní přípojky
 • obnovení dodávky vody
 • dokončení zemních prací
 • úpravy terénu a komunikací

Marketingová orientace společnosti

Metodou hydros® LEAD se chceme podílet spolu s vlastníky a provozovateli podzemních trubních sítí, především vodovodů, na řešení problémů spojených s jejich rekonstrukcemi a opravami.

Orientujeme se především na spolupráci s:

 • vodohospodářskými provozovatelskými organizacemi
 • projektanty
 • vodohospodářskými stavebními organizacemi
 • provozovateli podzemních trubních sítí v průmyslových a zemědělských areálech a v areálech zdravotnických a ostatních služeb

Usilujeme o to, aby práce při rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí bezvýkopovými technologiemi – tedy i metodou hydros® LEAD – byly vykonávány v nejvyšší možné jakosti, zejména v mimořádně exponovaných lokalitách, pro které jsou bezvýkopové technologie určeny. Používáním kvalitních trub, armatur, spojovacích materiálů a těsnění, spolu s respektováním technických a právních norem, dosahujeme u námi dokončených stavebních děl vysoké provozní spolehlivosti.

Naše společnost garantuje kvalitu své práce podle ČSN ISO 9001.
Našim výše uvedeným partnerům rádi pomůžeme při zavádění technologie hydros® LEAD do praxe. Požádejte nás o návštěvu při níž dohodneme způsob a podrobnosti spolupráce.

eStudio